Statut

Na podlagi Zakona o društvih – ZDru-1 (Uradni list RS, št. 61/06 z dne 13. 6. 2009) in spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih - ZDru-1A (Uradni list RS, št. 58/09 z dne 27. 7. 2009) in – ZDru-1B (Uradni list RS, št. 39/11 z dne 25. 5. 2011) je Ljubljansko geografsko društvo na rednem občnem zboru dne 19. 2. 2013 sprejel spremenjen in dopolnjen:

Statut Ljubljanskega geografskega društva

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ime društva je Ljubljansko geografsko društvo (v nadaljnjem besedilu LGD). LGD je strokovna organizacija geografov, študentov geografije in drugih zainteresiranih oseb.

 

2. člen

Sedež LGD je v Ljubljani, naslov sedeža je Gosposka ulica 13.

 

3. člen

LGD ima svoj pečat, ki je okrogle oblike s premerom 3 cm z besedilom: Ljubljansko geografsko društvo in emblemom ljubljanskega zmaja v geografski mreži.

 

4. člen

LGD je kot ustanovni član Zveze geografov Slovenije (v nadaljnjem besedilu ZGS) z ostalimi geografskimi društvi enakopravno vključeno v delovanje zveze.

 

5. člen

LGD se lahko včlani tudi v drugo sorodno organizacijo v Republiki Sloveniji, v tujini ali v mednarodno organizacijo, katerih namen je razvoj geografske znanosti, teorije in prakse geografije, naravoslovja in družboslovja. LGD se lahko povezuje samostojno ali pa prenese povezovanje na ZGS.

 

6. člen

LGD je oseba zasebnega prava. Zastopa ga predsednik LGD v skladu z določili statuta, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik oziroma pooblaščeni član izvršnega odbora. Podpisnik je predsednik, podpredsednik in pooblaščeni član LGD.

 

II. DELOVANJE LGD

7. člen

Delovanje LGD je javno.

Javnost dela se zagotavlja z:

-          obveščanjem članov in javnosti o delu z vabili, oglasi in obvestili v sredstvih javnega obveščanja;

-          z javnimi občnimi zbori;

-          seje organov LGD so praviloma odprtega značaja, razen v izjemnih primerih, o čemer odloči ta organ;

-          daje članom na vpogled dokumentacijo o delu LGD.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.

 

8. člen

Namen LGD je razvijanje geografske znanosti in geografskega izobraževanja, uveljavljanje geografije v družbi, strokovno izobraževanje članov in popularizacija geografskih spoznanj.

 

9. člen

Za uresničevanje namena iz 8. člena si LGD zastavlja naslednje cilje:

-          pospeševanje raziskovalne dejavnosti v geografiji,

-          dajanje pobud in sodelovanje pri proučevanju aktualne geografske problematike,

-          skrb za uveljavljanje geografije v procesu izobraževanja,

-          sodelovanje pri strokovnem izpopolnjevanju učiteljev geografije,

-          dajanje strokovnih mnenj o aktualnih problemih, ki so relevantni z vidika geografske stroke,

-          vzpodbujanje sodelovanja geografov z drugimi strokami,

-          skrb za aplikacijo strokovnih spoznanj v družbi,

-          skrb za popularizacijo geografskih spoznanj med člani in v širši družbi,

-          povezovanje in združevanje geografov, strokovnjakov sorodnih ved in drugih zainteresiranih oseb.

 

10. člen

Dejavnosti LGD so:

-          organiziranje strokovnih posvetovanj, predavanj, strokovnih geografskih ekskurzij, razstav idr.,

-          izmenjava izkušenj s sorodnimi društvi,

-          sodelovanje v sredstvih javnega obveščanja pri obravnavanju vprašanj geografije in pouka geografije,

-          sodelovanje v slovenskih in tujih strokovnih publikacijah,

-          izdajanje lastnih strokovnih publikacij v skladu z veljavnimi predpisi,

-          obveščanje članov o aktualnih problemih stroke,

-          sodelovanje z organizacijami, ki se ukvarjajo s proučevanjem in poučevanjem geografije in sorodnih strok,

-          sodelovanje z organizacijami, državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in drugimi pri vseh akcijah, ki zadevajo geografijo,

-          izdelovanje geografskih učnih pripomočkov,

-          organiziranje strokovnih seminarjev za učitelje geografije.

Dejavnosti lahko LGD v skladu s predpisi opravlja tudi kot pridobitno dejavnost (v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti so to področja: J58.110 Izdajanje knjig; J58.140 Izdajanje revij in druge periodike; M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora; N79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti; N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj; P85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje).

 

11. člen

LGD ima redne in častne člane.

 

12. člen

Redni član LGD je lahko oseba, navedena v 1. členu statuta, ki izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

-          je končala eno od smeri geografskega izobraževanja,

-          je študent (-ka) ene od smeri geografskega izobraževanja,

-          je oseba, ki jo zanima geografija in je to pokazala z udeležbo v raznih društvenih dejavnostih.

Člani so lahko tudi mladoletne osebe do dopolnjenega 15. leta starosti Ob včlanitvi mladoletne osebe do dopolnjenega 7. leta starosti v društvo podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Mladoletna oseba, ki je starejša od 7 let in mlajša od 15 let ob včlanitvi podpiše pristopno izjavo sama, pred vstopom v društvo pa mora predložiti pisno soglasje zakonitega zastopnika. Mladoletni član ima enake pravice in dolžnosti kot ostali člani društva, razen pri volitvah v organe društva.

 

13. člen

Častni član LGD je oseba, ki si je pridobila posebne zasluge pri delovanju LGD, pri razvoju geografske znanosti, v geografskem izobraževanju ali v praksi.

 

14. člen

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

 

15. člen

Član LGD lahko postane tudi državljan tuje države, pod enakimi pogoji, kot so navedeni v 12. členu.

 

16. člen

Sprejem članov:

Redne člane LGD sprejme izvršni odbor na podlagi njihove pisne vloge ali digitalne spletne vpisnice, iz katere mora biti razvidno, da prosilec izpolnjuje enega od pogojev iz 12. člena.

Oseba postane redni član LGD z dnem podpisa pristopne izjave in plačilom članarine za tekoče leto.

V primeru, da izvršni odbor odkloni vlogo za sprejem, se lahko prosilec pritoži na občni zbor LGD.

Častnega člana LGD imenuje občni zbor na predlog izvršnega odbora.

 

17. člen

Redni člani LGD imajo naslednje pravice:

-          sodelujejo pri vseh dejavnostih LGD,

-          sodelujejo pri oblikovanju programa dela in ciljev LGD,

-          so obveščeni o vseh dejavnostih in odločitvah LGD,

-          volijo in so voljeni v vse organe LGD,

-          imajo pravico do vpogleda v dokumentacijo o delu LGD,

-          sodelujejo pri delu ZGS in njenih organov v skladu s statutom ZGS.

Dolžnosti rednih članov LGD so:

-          uresničevanje ciljev LGD v skladu s tem statutom,

-          redno plačevanje članarine.

Častni člani LGD imajo vse pravice in dolžnosti rednih članov, razen plačevanja članarine.

Sponzorji imajo pravico, da so obveščeni o delovanju LGD. Seznam sponzorjev se vsako leto objavi na občnem zboru LGD ali v društvenih obvestilih.

 

18. člen

Redno članstvo v LGD preneha:

-          s prostovoljnim izstopom na temelju pisne izjave izvršnemu odboru,

-          s črtanjem, če član kljub opominu ne plača članarine; črta ga izvršni odbor,

-          z izključitvijo v primeru hujše kršitve statuta LGD,

-          s smrtjo.

III. ORGANI DRUŠTVA:

19. člen

Organi LGD so:

-          občni zbor,

-          izvršni odbor,

-          predsednik LGD,

-          nadzorni odbor in

-          disciplinska komisija.

Mandatna doba organov traja dve leti. Občni zbor ali izvršni odbor lahko ustanovi komisije ali delovne skupine za opravljanje določenih nalog LGD.

 

20. člen

Občni zbor je najvišji organ LGD. Sestavljajo ga vsi redni in častni člani.

Občni zbor LGD je reden ali izreden. Redni občni zbor se sestane najmanj enkrat letno. Izredni občni zbor se sestane po potrebi in lahko sklepa le o zadevah, zaradi katerih je bil sklican.

 

21. člen

Naloge občnega zbora so:

-          sklepa o dnevnem redu;

-          sprejema, spreminja in dopolnjuje statut LGD in druge splošne akte;

-          določa smernice za delo LGD;

-          sprejema program dela LGD za naslednje leto;

-          voli in razrešuje predsednika LGD, izvršni odbor ali posamezne člane izvršnega odbora, člane nadzornega odbora in disciplinske komisije;

-          ustanavlja in razrešuje sekcije, komisije ali delovne skupine za opravljanje določenih nalog LGD;

-          predlaga smernice za delovanje ZGS in daje izhodišča za skupne naloge, ki jih LGD prenese na ZGS;

-          voli predstavnike LGD v organe ZGS in v druge sorodne organizacije iz 5. člena statuta;

-          odloča o pritožbah članov LGD zoper sklepe ali odločitve izvršnega odbora;

-          razsoja v primeru hujše kršitve statuta LGD in lahko dokončno izključi kršilca iz LGD;

-          imenuje častne člane;

-          nadzoruje finančno poslovanje LGD in v ta namen imenuje 3-članski nadzorni odbor;

-          na predlog izvršnega odbora podeljuje članom "Priznanja" za požrtvovalno delo v LGD ali v geografski stroki;

-          odloča o prenehanju delovanja LGD in o združevanju z drugimi društvi;

-          sklepa o drugih zadevah LGD;

-          določa višino članarine.

 

22. člen

Redni občni zbor skliče izvršni odbor najmanj 15 dni prej. Izvršni odbor določi čas in kraj občnega zbora ter oblikuje predlog dnevnega reda.

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku prisotnih več kot polovica članov LGD. Če takrat občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut. Po tem času je občni zbor sklepčen, če je navzočih najmanj deset članov LGD.

Izredni občni zbor lahko skliče izvršni odbor na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na pisno zahtevo tretjine članov LGD. Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku 1 meseca po prejemu zahteve. V nasprotnem primeru skliče izredni občni zbor predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red z ustreznimi gradivi.

Izredni občni zbor ne more odločati o prenehanju delovanja LGD.

 

23. člen

Občni zbor izvoli izmed prisotnih članov LGD delovno predsedstvo, ki vodi občni zbor. Do izvolitve delovnega predsedstva vodi občni zbor predsednik LGD.

 

24. člen

Občni zbor sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov, razen odločanja o prenehanju delovanja LGD, ko je potrebna dvotretjinska večina vseh članov LGD.

Sklepi občnega zbora so obvezni za vse člane LGD.

O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva overovatelja.

 

25. člen

Odločanje na občnem zboru in volitve je praviloma javno, razen če občni zbor ne odloči drugače.

 

26. člen

Izvoljeni organi LGD in predstavniki v ZGS so za svoje delo odgovorni občnemu zboru. Če predstavniki ali organi LGD kot celote ne izpolnjujejo svojih obveznosti, ali delujejo v nasprotju s statutom LGD oziroma s smernicami, ki jih je postavil občni zbor, se lahko odpokličejo. Odpoklic lahko predlagajo vsi organi LGD ali dvajsetina članov LGD. O odpoklicu odloča občni zbor.

 

27. člen

Izvršni odbor je izvršilni organ LGD in vodi delovanje LGD med dvema rednima občnima zboroma ter opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

 

28. člen

Izvršni odbor opravlja naslednje naloge:

-          izvršuje sklepe občnega zbora;

-          v skladu s smernicami občnega zbora pripravlja in izvršuje program dela;

-          sklicuje občni zbor in pripravlja poročila o delu LGD;

-          izdeluje predlog statuta in drugih splošnih aktov LGD;

-          vodi finančno poslovanje LGD;

-          vodi evidenco članstva;

-          ustanavlja komisije ali delovne skupine za opravljanje določenih nalog LGD;

-          odloča o pritožbah članov LGD zoper sklepe ali odločitve komisij ali delovnih skupin;

-          predlaga občnemu zboru kandidate za častne člane LGD;

-          evidentira in predlaga občnemu zboru kandidate za funkcije v ZGS in drugih sorodnih organizacijah iz 5. člena statuta;

-          opravlja druge naloge v skladu s smernicami občnega zbora.

 

29. člen

Izvršni odbor glede na potrebe in predviden obseg dela v mandatnem obdobju občnemu zboru predlaga število prihodnjih članov izvršnega odbora. Število članov izvršnega odbora ne sme biti manjše od 7 in hkrati ne sme biti večje od 11. Izvršni odbor sestavljajo predsednik izvršnega odbora, po en predstavnik vsake sekcije in še toliko članov, da je dopolnjeno število, ki ga predlaga izvršni odbor. Število članov potrdi občni zbor, predlagane člane izvoli občni zbor.

Na prvi seji izvoli izvršni odbor izmed svojih članov podpredsednika, tajnika in blagajnika.

30. člen

Če se število članov izvršnega odbora iz kakršnegakoli razloga zmanjša, izvršni odbor kooptira na njihovo mesto največ tri kooptirane člane, ki so enakopravni člani izvršnega odbora, vendar le do prvega naslednjega rednega občnega zbora.

 

31. člen

Izvršni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj štirikrat letno. Izvršni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik, ob njegovi odsotnosti pa podpredsednik. Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna vsaj polovica članov. Sklepi in odločitve se sprejemajo z večino glasov navzočih članov. V primeru, da je število glasov izenačeno, odloča glas predsednika LGD.

 

32. člen

Občni zbor izvoli izmed rednih članov LGD predsednika LGD. Predsednik predstavlja LGD in ga zastopa s polnimi pooblastili in je odredbodajalec za izvrševanje finančnih zadev. Predsednik LGD je tudi predsednik izvršnega odbora LGD. Predsednik je za svoje delo odgovoren izvršnemu odboru in občnemu zboru.

V času odsotnosti nadomešča predsednika podpredsednik izvršnega odbora.

 

33. člen

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

 

34. člen

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani izvršnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah izvršnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

Mandatna doba članov nadzornega odbora je dve leti.

 

35. člen

Disciplinska komisija

Člane disciplinske komisije voli občni zbor za dobo dveh let. Sestavljajo jo trije člani. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

 

36. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

-          kršitve določb statuta,

-          nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,

-          neizvrševanje sklepov občnega zbora,

-          dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

 

37. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija so:

-          opomin,

-          javni opomin,

-          izključitev.

Zoper sklep, ki ga izreče disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor kot drugostopenjski organ.

 

38. člen

LGD ima lahko sekcije, ki delujejo avtonomno v skladu s statutom LGD in lastnimi pravili.

Sekcija je skupina članov LGD (minimalno število članov je 10), ki jih združuje skupen interes, katerega želijo uresničevati v okviru dejavnosti LGD. So metoda dela.

Sekcijo ustanovi občni zbor na predlog skupine članov LGD.

Sekcija ni pravna oseba.

Sekcija ima lahko lastna pravila, ki ne smejo biti v nasprotju s statutom LGD.

Sekcija ima predstavnika v izvršnem odboru LGD, ki skrbi za povezavo med LGD in sekcijo ter poroča o njenem delu.

Sekcija preneha delovati, če preneha interes njenih članov ali če tako sklene občni zbor LGD.

IV. FINANČNO-MATERIALNO POSLOVANJE:

39. člen

LGD pridobiva finančna sredstva iz:

-          članarine,

-          dohodkov iz društvene dejavnosti in naslova materialnih pravic,

-          prispevkov sponzorjev,

-          prispevkov drugih fizičnih in pravnih oseb,

-          daril in volil,

-          drugih virov v skladu z zakonom.

 

40. člen

Premoženje LGD sestavljajo finančna sredstva, premičnine in nepremičnine. Z njim upravlja izvršni odbor, razen pri pravnem prometu z nepremičninami, kjer odloča občni zbor.

 

41. člen

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična.

 

42. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejema občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

 

43. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik društva.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz pridobitne dejavnosti izkazuje in vodi LGD ločeno v skladu z veljavnimi predpisi.

Finančno poslovanje LGD se odvija prek poslovnega računa pri izbrani banki.

 

44. člen

Delo blagajnika je javno.

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli društvo finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

 

45. člen

Finančno-materialno poslovanje LGD nadzoruje občni zbor preko nadzornega odbora.

V. PRENEHANJE DRUŠTVA:

46. člen

LGD preneha delovati:

-          s sklepom občnega zbora, ki je bil sprejet z dvotretjinsko večino vseh članov,

-          če pade število članov pod deset,

-          po samem zakonu.

 

47. člen

Če LGD preneha delovati, prevzame njegovo premoženje Zveza geografov Slovenije v Ljubljani, Gosposka 13. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

VI. KONČNI DOLOČBI:

48. člen

Statut začne veljati z dnem, ko ga sprejme občni zbor LGD. Za spreminjanje statuta velja enak postopek kot za njegov sprejem.

Z začetkom veljave tega statuta preneha veljati Statut Ljubljanskega geografskega društva, sprejet 18. februarja 1997.

 

 

Ljubljana, 19. 2. 2013

 

Predsednik LGD:

Blaž Repe

 

prijava