Podeljevanje nagrad

Pravilnik o nagradah

V skladu s Statutom Ljubljanskega geografskega društva, sprejetega 18. 2. 1997 velja Pravilnik o častnem članstvu in nagradi Ljubljanskega geografskega društva

Člen 1

Ljubljansko geografsko društvo podeljuje za:

- izjemne uspehe pri razvijanju in utrjevanju organizacijske rasti in razvejene dejavnosti Ljubljanskega geografskega društva in njegovega uveljavljanja na različnih področjih dela,

- uspešno in predano delo v organih Ljubljanskega geografskega društva,

- dosežke pri izdajanju, tiskanju in razširjanju geografskih del, katerih (so)izdajatelj je Ljubljansko geografsko društvo,

- izjemne zasluge pri širjenju in utrjevanju ugleda Ljubljanskega geografskega društva doma in v svetu,

naslednje:

- naziv Častni član Ljubljanskega geografskega društva,

- Priznanje Ljubljanskega geografskega društva.

Člen 2

Naziv "ČASTNI ČLAN LJUBLJANSKEGA GEOGRAFSKEGA DRUŠTVA" podeli Ljubljansko geografsko društvo tistemu svojemu rednemu članu, ki ima posebne zasluge za:

- dolgoletno odmevno delo na področju delovanja v Ljubljanskem geografskem društvu,

- izjemne uspehe pri razvijanju in utrjevanju organizacijske rasti in razvejene dejavnosti Ljubljanskega geografskega društva in njegovega uveljavljanja na različnih področjih dela,

- izjemne zasluge pri širjenju in utrjevanju ugleda Ljubljanskega geografskega društva doma in v svetu,

Člen 3

"PRIZNANJE LJUBLJANSKEGA GEOGRAFSKEGA DRUŠTVA" podeli Ljubljansko geografsko društvo tistemu svojemu rednemu članu, ki ima zasluge za:

- večletno prizadevno, uspešno in predano delo v organih Ljubljanskega geografskega društva,

- razvoj in ugled posameznih dejavnosti Ljubljanskega geografskega društva doma in/ali za njihovo uveljavitev v tujini,

- organizacijske in vsebinske dosežke pri izdajanju, tiskanju in razširjanju geografskih del, katerih (so)izdajatelj je Ljubljansko geografsko društvo,

- vsebinsko in organizacijsko bogatitev dela Ljubljanskega geografskega društva,

- načrtovane in uspešno izvedene akcije Ljubljanskega geografskega društva, ki so bile odmevne na znanstveno-raziskovalnem, izobraževalnem in aplikativnem področju,

- uspešno in prizadevno zbiranje in porabo materialnih sredstev, ki so pomembna in temeljna materialna postavka celotnega delovanja Ljubljanskega geografskega društva.

Člen 4

Predloge za naziv Častni član in Priznanje Ljubljanskega geografskega društva sprejema Izvršni odbor Ljubljanskega geografskega društva.

Pravico do predlaganja kandidatov imajo vsi redni in častni člani Ljubljanskega geografskega društva.

Vsi predlogi morajo biti ustrezno utemeljeni in morajo biti podani v pisni obliki.

Rok za oddajo predlogov je 30. november tekočega leta za njihovo obravnavo in njihov sprejem na naslednjem občnem zboru Ljubljanskega geografskega društva.

Člen 5

Izvršni odbor Ljubljanskega geografskega društva takoj po preteku roka za oddajo predlogov pregleda predloge z vso potrebno dokumentacijo, ugotovi in preveri ustreznost predlogov in sestavi seznam kandidatov za častno članstvo in priznanja Ljubljanskega geografskega društva.

Nepopolne predloge vrne predlagateljem v dopolnitev. Dopolnitve morajo biti oddane Izvršnemu odboru Ljubljanskega geografskega društva najkasneje v 30 dneh.

Odbor uskladi predloge s Pravilnikom, sestavi usklajen predlog kandidatov ter ga posreduje v nadaljnji postopek Občnemu zboru Ljubljanskega geografskega društva.

Končno odločitev o podelitvi naziva Častni član in Priznanja Ljubljanskega geografskega društva sprejme Občni zbor Ljubljanskega geografskega društva.

Člen 6

Ljubljansko geografsko društvo lahko podeli vsakih pet let največ po en naziv

Častni član Ljubljanskega geografskega društva.

Ljubljansko geografsko društvo lahko podeli vsako leto največ po dve

Priznanji Ljubljanskega geografskega društva.

Člen 7

Za vsako častno članstvo in priznanje iz l. člena tega Pravilnika izda Izvršni odbor Ljubljanskega geografskega društva ustrezno listino, ki jo podpiše predsednik Ljubljanskega geografskega društva in ima odtisnjen žig Ljubljanskega geografskega društva.

Člen 8

Imena dobitnikov se razglasijo na Občnem zboru Ljubljanskega geografskega društva. Slovesna podelitev listin je lahko takoj po razglasitvi ali na prvi večji društveni prireditvi.

Člen 9

Listino podeli predsednik Ljubljanskega geografskega društva, predsednik delovnega predsedstva Občnega zbora Ljubljanskega geografskega društva ali častni član Ljubljanskega geografskega društva. Pri podelitvi listine se prebere izvleček iz utemeljitve.

Imena dobitnikov listin Ljubljanskega geografskega društva se objavijo na društvenih spletnih straneh, v periodičnem strokovnem tisku in po drugih običajnih poteh, ki dosežejo članstvo ter lahko tudi v drugih javnih sredstvih obveščanja.

Člen 10

Izvršni odbor Ljubljanskega geografskega društva vodi Register vseh podeljenih listin Ljubljanskega geografskega društva. V njem so naslednji podatki: ime in priimek, vrsta listine, datum podelitve, ime in priimek podeljevalca ter kraj in datum izročitve listine.

Sestavni del Registra Ljubljanskega geografskega društva je celotna dokumentacija o kandidatu, predlog z utemeljitvijo in sklep o dodelitvi ustrezne nagrade.

Člen l1

Dobitniki naziva "Častni član Ljubljanskega geografskega društva " so opravičeni plačevanja članarine, prejemajo brezplačno vse redne publikacije Ljubljanskega geografskega društva in publikacije Zveze geografskih društev Slovenije, ki so vključene v članarino Ljubljanskega geografskega društva.

Ob smrti jim Ljubljansko geografsko društvo objavi osmrtnico v osrednjem slovenskem dnevnem časopisu in pripravi oziroma sodeluje pri pripravi nekrologa za objavo v strokovnem tisku.

Člen 12

Izvršni odbor Ljubljanskega geografskega društva lahko na podlagi utemeljenih razlogov predlaga Občnemu zboru Ljubljanskega geografskega društva posameznega člana ali skupino članov Ljubljanskega geografskega društva zaradi izjemnih zaslug za razvoj, organiziranost in izjemne dosežke na področju delovanja Ljubljanskega geografskega društva kot kandidata za lokalno, regionalno ali državno priznanje.

Člen 13

Pravilnik o nagradah Ljubljanskega geografskega društva prične veljati z dnem, ko ga sprejme in potrdi Občni zbor Ljubljanskega geografskega društva.

Člen 14

Ta pravilnik je obravnaval in sprejel redni letni Občni zbor Ljubljanskega geografskega društva in sicer na svojem zasedanju v Ljubljani, 15. februarja 2005.

Z začetkom veljave tega pravilnika prenehajo veljati vsa druga določila, ki obravnavajo naziv častni član Ljubljanskega geografskega društva in priznanje Ljubljanskega geografskega društva.

Predsednik delovnega predsedstva

Občnega zbora Ljubljanskega geografskega društva

Dr. Dejan Cigale

prijava